Właściwości fizyczne wody

 Temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm: 0°C = 273,15 K

 Temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm: 100°C = 373,15 K

 Gęstość w temperaturze 4°C= 1 kg/l.

 Temperatura krytyczna: 374°C = 647,15 K

 Ciśnienie krytyczne: 220,6 atm = 22.35 MPa

 Ciepło właściwe: 4187 J/(kg*K) = 1 kcal